За нас


Представяне на фирмата

Фирма „Поларис Билдинг АН  ЕООД” е част от дружествата „Поларис Билдинг” създадени през 1997г. с предмет  на дейност проучване,  проектиране и строително-предприемаческа дейност, вътрешен и външен интериор и дизайн, външнотърговска и външноикономическа, производствена и търговска дейност.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Андрей Цеков.

Фирмата работи с висококвалифициран персонал на управленско ниво, организатори строително производство, техническо ръководство, специалисти и изпълнители в различни области на строителния процес, които обезпечават изпълнението на строителната програма по отношение спазване на сроковете по договорите и стриктното съблюдаване на строителните технологии и стандарти.

Работещите в областта на грубия строеж и довършителни работи специалисти са с голям опит в изграждането на жилищни сгради със специални и едроплощни кофражи, със стаж в Германия и Русия.

Постигнатото доверие между управленски и изпълнителски персонал, сведеното до минимум текучество на кадри са предпоставка за качествено и навременно изпълнение на поетите задължения към нашите клиенти и партньори в бизнеса.

Структура

Структурата на “Поларис Билдинг АН” ООД е представена на следната фигура: